Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej REKRUTACJA DO SŁUŻBY W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ - Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

13.03.2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim  wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej 

w Straży Granicznej.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku uruchomiony został modułu „Nabór do służby w SG” za pomocą którego kandydat będzie mógł na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej.

Logowanie do systemu odbywa się pod poniższym adresem  https://strazgraniczna.pl/pra/work/r16,Nadodrzanski-Oddzial-Strazy-Granicznej.html

 

 

 

 

 

 

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:


 

Miejsce składania dokumentów

Telefon kontaktowy:

Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ul.  Poprzeczna 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie

68 358 20 76

68 358 22 03

68 358 23 26

68 358 22 61

68 358 22 04

Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście

ul. Kazimierza Wielkiego 12

68 329 58 37

68 329 58 38

Placówce Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Strażacka 36a

66-400 Gorzów Wielkopolski

95 721 13 53

95 721 13 50

Placówce Straży Granicznej w Tuplicach

ul. Parkowa 1

68-219 Tuplice

68 362 52 50

68 362 52 10

Placówce Straży Granicznej w Świecku

skr. pocztowa 63

69-100 Słubice

95 7590202

kom. 721 960 120

Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach

ul. Graniczna 190

54-530 Wrocław

71 358 47 87

71 358 47 16

71 358 47 57

71 358 47 44

kom. 797 337 927

Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14

59-900 Zgorzelec

75 779 72 61

75 779 72 46

75 779 72 03

75 779 72 38

721 961 492

722 124 929

 

 

Placówce Straży Granicznej w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2

57-300 Kłodzko

 

74 811 64 23

74 811 64 24

74 811 64 97

Placówce Straży Granicznej w Legnicy

ul. Partyzantów 22-23

59-220 Legnica

kom. 797 338 561

Placówce Straży Graniznej w Jeleniej Górze

ul. Hirszfelda 15a

58-560 Jelenia Góra

75 769 94 03

75 769 94 31

Placówce Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy

im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Bukowska 285

60-189 Poznań

61 861 13 58

61 861 13 96

Placówce Straży Granicznej w Kaliszu

ul. Józefa Sułkowskiego 9

62-800 Kalisz

62 753 80 52

62 753 80 32

62 753 80 30

 

lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl.

W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim  z możliwości telefonicznego kontaktu.

 

 

UWAGA !

W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:

-występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

- odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

- zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

- kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.

 

 

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ


 

 Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG

 

- w 2023 r. - 95 osób

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Sekcja Organizacji i Naboru

Wydziału Kadr i Szkolenia

ul.  Poprzeczna 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 358 2076, 68 358 2203, 68 358 2326, 68 358 2261 lub 68 358 2204 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.noosg@strazgraniczna.pl 


 

KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH.


 

Kwestionariusz należy wypełnić własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi (wzór wypełnionego kwestionariusza w załączniku).


 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystająca w pełni z praw publicznych,

 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne,

 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej pod linkiem: https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,Najczesciej-zadawane-pytania.html

 • PREFERENCJE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:

 • wykształcenie zdobyte po ukończeniu klasy/szkoły, w której kandydat realizował program nauczania o profilu dotyczącym zasadniczego funkcjonowania formacji mundurowych,
 • doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych,
 • doświadczenie zawodowe w ochronie osób/mienia,
 • kwalifikacje i umiejętności zawodowe, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.),
 • znajomość języka obcego potwierdzona m.in. certyfikatem/dyplomem językowym,
 • posiadane uprawnienie co najmniej kategorii „
 • B” do kierowania pojazdem bądź zespołem pojazdów.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;

 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej  wydanego przez komisję lekarską;

 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY


Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r., poz. 175 z późn. zm.)

Postępowanie składa się z dwóch etapów oraz z badania psychofizjologicznego.

Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Straży Granicznej.

I ETAP  obejmuje:

 

1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej lub w jednej z ww. placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG:

 

 • pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wraz z uzasadnieniem,

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego,

 • dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

 • kserokopii dowodu osobistego,

 • kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych – kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy), w tym specjalistyczne,

 • kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),

 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje).

Ponadto kandydat składając podanie winien udostępnić do wglądu:

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów,

 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),

Oryginały ww. dokumentów należy udostępnić do wglądu podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata, w celu oceny możliwości ich wykorzystania w służbie lub ustalenia posiadania preferencji, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, jak również ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby z uwzględnieniem między innymi poziomu wiedzy o Straży Granicznej;

3.  Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

 

 

II ETAP obejmuje:

 

Egzamin w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.

Drugi etap postępowania składa się z:

 

·testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,

 

·testu pisemnego ze znajomości wybranego języka,

 

·testu sprawności fizycznej, (warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.), Na minimum 7 dni przed II etapem postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzony zostanie w Krośnie Odrzańskim próbny test sprawności fizycznej, w którym udział nie jest obowiązkowy.)

 

·rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na siedmiomiesięczne szkolenie (podstawowe oraz szkolenie podoficerskie) do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

 

Jak wykonać test sprawności fizycznej

 


Źródło:Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

 

 

 

Źródło: CSSSG w Lubaniu

 

UPOSAŻENIE

 

W przypadku przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej, funkcjonariusz  mianowany jest na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego i łącznie z dodatkiem służbowym oraz dodatkiem za stopień szeregowego SG (nie licząc dodatku z tytułu wysługi lat, tj. związanego z poprzednim zatrudnieniem), jego wynagrodzenie wynosi:

 • funkcjonariusz do 26 roku życia (zwolniony z podatku dochodowego) – ok. 3672 zł netto;
 • funkcjonariusz po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 3518 netto.

Funkcjonariusz  po zakończeniu szkolenia  i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera w 03 grupie uposażenia zasadniczego i łącznie z dodatkiem służbowym oraz dodatkiem za stopień kaprala SG (nie licząc dodatku z tytułu wysługi lat, tj. związanego z poprzednim zatrudnieniem), jego wynagrodzenie wynosi:

 • funkcjonariusz do 26 roku życia (zwolniony z podatku dochodowego)-  ok. 5056 zł netto;
 • funkcjonariusz po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 4719 zł netto.

Dodatkowo od 1 marca 2023 r. – funkcjonariuszom pełniącym służbie w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przysługuje dodatek graniczny w wysokości 450 zł.

Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może również otrzymać:

 • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów).

Funkcjonariusz w służbie stałej może również otrzymać:

 • równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego,
 • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,
 • pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego lub domu,
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 30 kilometrów (wysokość uzależniona jest od liczby kilometrów).

Ponadto raz w roku funkcjonariuszowi wypłacany jest równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania (tzw. mundurówka) w kwocie 2 140 zł netto oraz nagroda roczna w wysokości 1/12 części uposażenia otrzymanego w poprzednim roku.

 

 

 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:


 

68 358 2076,

68 358 2261,

68 358 2203,

68 358 2204,

68 358 2326


 

 

 

 

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem:

nabor.noosg@strazgraniczna.pl

 

Informacja dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:

 1. administratorem Pana (ni) danych osobowych jest

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w 66 600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna1;

 1. funkcję inspektora ochrony danych sprawuje

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji z siedzibą w 66 600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1, mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 1. Pana (ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U poz. 175 z późn. zm.), postępowania kwalifikacyjnego ustalającego spełnianie określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej warunków do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz określającego predyspozycje i przydatność do tej służby;

 2. w przypadku przyjęcia do służby Pana (ni) dane osobowe będą przechowywane przez minimum 50 lat (liczone od momentu zwolnienia ze służby), w pozostałych przypadkach dane niszczone są niezwłocznie;

 3. przysługuje Panu (ni) prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 1. podanie przez Pana (nią) danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie przyjęcia do służby w SG. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wszczęcia tegoż postępowania. Konsekwencją cofnięcia zgody jest odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania.

do góry