Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Studenckie praktyki zawodowe - Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Studenckie praktyki zawodowe

07.05.2012

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą o możliwość odbycia praktyki zawodowej.

 

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe należy składać osobiście w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału SG (66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

Prośba powinna zawierać:

1. dane osobowe, nr telefonu, e-mail;

2. nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów;

3. czas trwania praktyki oraz ewentualny proponowany termin;

4. uzasadnienie wskazujące oczekiwania w zakresie poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz nabycia umiejętności praktycznych.

Do prośby należy załączyć:

1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;

2. imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni;

3. program praktyki (szczegółowy zakres tematyczny);

4. porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich odbywanych na podstawie skierowania uczelni (2 egzemplarze)

5. dobrowolne oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (druk w załączeniu).

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych.

Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyki zawodowej następuje z uwzględnieniem:

1. możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek i jednostek organizacyjnych;

2. ograniczenia dostępu do informacji zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

3. zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową Straży Granicznej.

Po uzyskaniu zgody Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na odbycie praktyki zostaje zawarte porozumienie/umowa pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni, a Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG w sprawie praktyki, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Każdy student przed rozpoczęciem praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny

z Sekcją Organizacji i Naboru WKiSz

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

pod numerami:

 
68 358 22 61
68 358 20 76

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla praktykantów

 

Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o możliwość odbycia studenckiej praktyki zawodowej w  Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej jest Komendant  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Administrator  przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osób ubiegających się o odbycie praktyki są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyż. cyt. rozporządzenia, tj. na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osób odbywających praktyczną naukę zawodu w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej przetwarzane są na podstawi art. 6 ust. 1 lit. a) wyż. cyt. rozporządzenia, tj. : w celu wykonania umowy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia prośby o odbycie praktyki jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych, jak również brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić zawarcie umowy o obycie praktyki, a tym samym jej odbycie.

Dane osób zwracających się z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk oraz osób odbywających praktyki są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, odpowiednio rozpatrzenia prośby lub zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki.  

Dane osobowe, o których wyżej mowa nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,  każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 

do góry