Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG we Wrocławiu - Strachowicach - PSG we Wrocławiu-Strachowicach -

Nawigacja

PSG we Wrocławiu-Strachowicach

PSG we Wrocławiu - Strachowicach

12.11.2013

 


Nowe samochody z napędem elektrycznym

W terminie do 31 października 2023 r. planowane jest doposażenie placówek Straży Granicznej w nowe samochody z napędem elektrycznym.

Pojazdy przewidywane są do przekazania przez KGSG w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (BAR) utworzonej stosownie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Straż Graniczna jako podmiot, na której działalność wywarło istotne skutki wystąpienie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, uzyskała wsparcie finansowe, które pozwoli zapewnić wymaganą mobilność patroli SG, jak również  zabezpieczy efektywną realizację zwiększonego zakresu zadań wobec podróżnych spoza Unii Europejskiej.

Realizacja projektu pn. „Zwiększenie mobilności patroli Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, zakup specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz szkoleń na potrzeby realizacji cyberrozpoznania i działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej” przyczyni się do poprawy mobilności patroli SG w lotniczych przejściach granicznych oraz realizacji cyberrozpoznania i działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej.

W wyniku przeprowadzonych procedowanych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych dostarczone zostaną miedzy innymi samochody osobowe marki Citroen E-C4 w wersji oznakowanej i wyposażonej w sygnały uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów o maksymalnym zasięgu na poziomie 479 km charakteryzują się wystarczającym zapasem mocy w realizacji zadań. Maksymalna moc silnika (netto) wynosi 100 kW co umożliwia osiągają maksymalną prędkość w granicach 150 km/h.

ul. Graniczna 190

54-530 Wrocław

 

 oraz

 

 

ul. Graniczna 105a
54-530 Wrocław
 
 
Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach: ppłk SG Rafał Karpiński

Sekretariat Komendanta: tel. 71 358 47 02 (7:30-15:30)
 
Kierownik Zmiany: tel. 71 358 47 10 (całodobowo) 
 
Kierownik Bezpieczeństwa Lotów: tel. 71 358 47 50 (całodobowo) 
   
 
fax: 71 358 47 05

 

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

 

Komendant PSG we Wrocławiu-Strachowicach - w poniedziałki w godzinach 10:00-11:00 i 15:30–16:30 oraz Kierownik Zmiany – całodobowo w siedzibie Placówki SG przy ul. Granicznej 190.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

·         imię i nazwisko skarżącego,

·         dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),

·         dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach dot. Cudzoziemców w siedzibie Placówki SG przy ul. Granicznej 105a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 

Zaświadczenia dotyczące przekraczania granicy państwowej składać należy w Sekretariacie Placówki SG przy ul. Granicznej 190, pokój 1009, I piętro.

 

Osoba powinna złożyć pisemnie, w języku polskim, podanie o wydanie zaświadczenia skierowane do Komendanta PSG we Wrocławiu-Strachowicach:

·         z podania musi wynikać interes prawny wnioskodawcy,

·         podanie powinno zawierać dane umożliwiające przeszukanie baz danych SG - imię, nazwisko, datę urodzenia, serię/numer dokumentu na podstawie którego dokonano przekroczenia granicy, jakiego okresu ma dotyczyć, przez jakie przejście nastąpiło przekroczenie granicy, kierunek przekroczenia granicy (z RP/do RP),

·         powinno być podpisane i zawierać adres korespondencyjny,

·         składający podanie jest zobowiązany dołączyć dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

·         Wpłat (opłata skarbowa) należy dokonywać na nr konta PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wyznaczonych przez gminę Wrocław miejscach (np. Punkty Obsługi Bankowej, DUW pl. Powstańców Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J.Słowackiego 12/14; Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131).

·         Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

UWAGA!

Organ ma 7 dni na odpowiedź.

W przypadku braku wszystkich informacji wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie lub odmowa wydania zaświadczenia wysyłane jest na adres podany w podaniu (w Polsce).

 

Placówka przez 20 lat, od 1992 roku miała swoją siedzibę w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. znajdującym się we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 36. Zgodnie z Zarządzeniem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej nr  461/KRG z dn. 26.09.1991 roku zaproponowana została obsada etatowa GPK Wrocław-Strachowice w ilości 31 osób. Pierwszym Komendantem Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach był mjr SG Tomasz Wach, który rozpoczął pełnienie obowiązków 16 lipca 1992 roku. 

W lutym 2011 roku do użytku Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach został oddany budynek znajdujący się przy ul. Granicznej 105A we Wrocławiu, który do dziś stanowi siedzibę około 60 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych placówki.

11 marca 2012 roku Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach mieszcząca się przy ul. Skarżyńskiego 36 we  Wrocławiu zmieniła siedzibę z uwagi na oddanie do użytku nowego terminala lotniczego znajdującego się we Wrocławiu przy ul.  Granicznej 190. Stan etatowy placówki liczył wówczas 250 stanowisk. Placówka swoim zasięgiem działania obejmuje powiaty: wrocławski, trzebnicki, milicki, oleśnicki oraz miasto Wrocław.