Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Zgorzelcu -

Nawigacja

PSG w Zgorzelcu

PSG w Zgorzelcu

02.01.2010

 


ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec
tel. 075 779 72 00
fax. 075 779 72 05
sdo.zgorzelec@strazgraniczna.pl
Komendant: ppłk SG Julia Mandecka

 
Funkcjonariusze ochraniają odcinek granicy państwowej od znaku granicznego IV/58 na granicy polsko-czeskiej do znaku granicznego 185 na granicy polsko-niemieckiej.

W rejonie znaku granicznego nr 1 zbiega się granica trzech państw Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec.Miasto Zgorzelec to ważny węzeł komunikacyjny. Przez miasto przebiega międzynarodowa trasa E-40 (A-4), która poprzez Bautzen (Budziszyn) umożliwia połączenie z siecią autostrad niemieckich: przez Drezno i Hof z południową częścią Niemiec, a poprzez Cottbus – z Berlinem i północą Niemiec. W Polsce A-4 biegnie do Wrocławia, dalej do Katowic, Krakowa i do Medyki. Poza E-40 Zgorzelec znajduje się przy drodze nr 356 prowadzącej do Jeleniej Góry oraz przy trasie nr 352, która poprzez oddalone 12 km od miasta przejście graniczne Zawidów – Habartice prowadzi do Pragi. Miasto posiada także kolejowe połączenia z siecią kolejową Niemiec.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 
Terytorialny zasięg działania Placówki obejmuje 4 powiaty – zgorzelecki, bolesławiecki, lubański i lwówecki.
do góry