Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH - Informacja dotycząca odbywania praktyk studenckich. -

Nawigacja

Informacja dotycząca odbywania praktyk studenckich.

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PODCZAS ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

Rafał Potocki
31.12.2018

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że w zakresie praktyk studenckich w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:

 1. Administratorem Danych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat)

e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

  Dane osób odbywających praktyczną naukę zawodu w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu realizacji praktyk studenckich. Niepodanie danych może uniemożliwić odbycie praktyki.

 2. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane poza Straż Graniczną.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji praktyk studenckich, a po ich zakończeniu przechowywane są przez 5 lat. 

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

 1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 2. Administrator Danych może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 2. Profilowanie.

  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 3. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

  Straż Graniczna może pozyskiwać dane osobowe od uczelni, w której studiuje osoba mająca odbyć praktykę. Odbywa się to wówczas, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o zrealizowanie praktyk, Straż Graniczna nie występuje z własnej inicjatywy o takie dane.

do góry