Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PODCZAS NABORU DO SŁUŻBY/PRACY - Informacja dot. przyjęcia do pracy i służby. -

Nawigacja

Informacja dot. przyjęcia do pracy i służby.

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PODCZAS NABORU DO SŁUŻBY/PRACY

Rafał Potocki
31.12.2018

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że w zakresie naboru do służby i pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:

 1. Administratorem Danych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat)

e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu przeprowadzenia naboru do służby i pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację procedury rekrutacyjnej.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji naboru do służby i pracy nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru do służby i pracy. Po zakończeniu procesu naboru, dane osobowe osób, które nie zostały przyjęte do służby lub pracy, bądź z innych przyczyn proces wobec nich został przerwany, są usuwane. Dane osób przyjętych do służby lub pracy będą przetwarzane jako dane funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

 1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 2. Administrator Danych może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

do góry