Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW Z RZECZNIKIEM PRASOWYM. -

Nawigacja

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW Z RZECZNIKIEM PRASOWYM.

Mateusz Fekieta
21.05.2021

Szanowni Państwo,

rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję od dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwę redakcji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” Nadodrzański Oddział Straży Granicznej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat)

e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (dostęp obywateli do informacji o działalności organów administracji rządowej), oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (w szczególności art. 11 ust. 2—4).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione zewnętrznym podmiotom, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe pozyskiwane przez rzecznika prasowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu istnienia podstawy prawnej przetwarzania danych.

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Nadodrzański oddział Straży Granicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania; prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Możliwość skorzystania z określonych w Rozporządzeniu praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Profilowanie.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry