Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Informacja dot. przetwarzania danych dla praktykantów, stażystów -

Nawigacja

Informacja dot. przetwarzania danych dla praktykantów, stażystów

21.05.2021

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:

1. Administratorem Danych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat)

e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu praktycznej nauki zawodu, jak również odbycia stażu, przetwarzane są na potrzeby zawarcia i realizacji umowy o odbycie praktyki, stażu, bądź na podstawie uzyskanej zgody, tj.: art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie umowy, a tym samym odbycie praktyki, stażu.  W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, brak zgody również będzie skutkował brakiem możliwości obycia praktyki, stażu. W przypadku stażystów, dane osobowe mogą być pozyskane z Urzędów Pracy. W przypadku praktykantów dane osobowe mogą być pozyskane od uczelni.

4. Kategorie odnośnie danych osobowych.

Dane przetwarzane na potrzeby organizacji i realizacji praktyki / stażu przetwarzane są zawsze w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i mogą obejmować dane zwykłych oraz dane szczególnych kategorii.

5. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich, odbywania stażu mając na względzie uzgodnienia określone w umowie o odbycie praktyki, stażu, mogą być przekazywane odpowiednio w przypadku praktyki – dla uczelni, w przypadku stażu – dla Urzędu Pracy.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk / odbycia stażu nie są przekazywane do państw trzecich.

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji praktyki / stażu. Dokumentacja dot. praktyk  przechowywana jest przez 5 lat od zakończenia praktyk. 

8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania; prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. W przypadku, pozyskania zgody na przetwarzanie danych, osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. Możliwość skorzystania z określonych w Rozporządzeniu praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Profilowanie.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

11. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna może pozyskiwać dane osobowe od uczelni, w której studiuje osoba mająca odbyć praktykę. Odbywa się to wówczas, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o zrealizowanie praktyk. Straż Graniczna nie występuje z własnej inicjatywy o takie dane. W przypadku stażu dane osobowe mogą być pozyskane od Urzędu Pracy. Odbywa się to wówczas, gdy Urząd Pracy informuje Straż Graniczną o osobach skierowanych do odbycia stażu.

do góry