Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W NoOSG -

Nawigacja

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W NoOSG

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W NoOSG

Joanna Konieczniak
19.02.2021

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że

w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych celem organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID -19 dla uprawnionych osób w ramach etapu I:

1. Administratorem jest Komendant Nadodrzańskiego Straży Granicznej:

  • adres: Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,

  • telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat),

  • e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

  • Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

  • adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,

  • e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

  • tel. 68 358 21 02.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla osób zatrudnionych/pełniących służbę w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych § 28a ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednakże warunkuje realizację zgłoszenia na szczepienie przez pracodawcę uprawnionych osób. Niepodanie danych uniemożliwi zapisanie uprawnionej osoby na szczepienie.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.


 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 / zarejestrowania na szczepienie.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, osobie która wyraziła zgodę przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry