Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA RZECZ NoOSG -

Nawigacja

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA RZECZ NoOSG

Mateusz Fekieta
21.05.2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” Nadodrzański Oddział Straży Granicznej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

telefon: +48 68 358 20 02 (sekretariat)

e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

adres: ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie niezbędnym do jej realizacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zawarciem umowy. Dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od osoby, której dotyczą, źródłem pochodzenia danych może też być zawarta umowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje zawarcie i realizację umowy, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.

4. Kategorie odnośnie danych osobowych.

Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, wykonywaniem prac na rzecz NoOSG przetwarzane są zawsze w zakresie niezbędnym do ich realizacji i mogą obejmować dane zwykłych oraz dane szczególnych kategorii.

5. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy nie są przekazywane do państw trzecich.

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania; prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. Możliwość skorzystania z określonych w Rozporządzeniu praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator może odmówić realizacji przysługujących praw w sytuacji, w której przetwarzanie danych dopuszczalne jest przez obowiązujące prawo. W przypadku, pozyskania zgody na przetwarzanie danych, osoba która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie podlegają decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

11. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

do góry