Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dowódcy i komendanci ochrony środkowej części zachodniej granicy Polski od 1945 roku. - Dowódcy i Komendanci -

Nawigacja

Dowódcy i Komendanci

Dowódcy i komendanci ochrony środkowej części zachodniej granicy Polski od 1945 roku.

Elżbieta Kojtych
19.12.2009

 

W celu zabezpieczenia polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej naczelny dowódca Wojska Polskiego, marszałek Polski Michał Rola-Żymierski, rozkazem nr 00264 z dnia 17.05.1945 r. wydziela jednostki 2 armii i powierza jej dowódcy zorganizować ochronę zachodniej granicy państwa.
 

Już 10 czerwca 1945 roku frontowe jednostki Wojska Polskiego rozpoczynają służbę graniczną na Odrze i Nysie Łużyckiej.
W październiku-listopadzie 1945 roku (rozkazem NDWP nr 0245/Org. z 13.09.1945 r.) sformowany zostaje 2 Odział Ochrony Pogranicza. Miejscem jego postoju jest Poznań u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Palacza oraz Biedrusk k/Poznania, a następnie Polska Wola k/Rzepina.
Od 4 października 1945 r. do 19 października 1945 r. dowódcą oddziału jest ppłk Stanisław Dobrzański. Po odwołaniu ze stanowiska ppłk. Dobrzańskiego 19 października 1945r., dowódcą oddziału zostaje mjr Lucjan Kępiński.

 

Dnia 10 listopada 1945r. dowództwo obejmuje mjr Eugeniusz Angerman i pozostaje na nim do 31 maja 1946 r. 29 listopada 1945 roku Wojska Ochrony Pogranicza zajmują kompleks koszarowy u zbiegu ulic Armii Czerwonej i Poprzecznej w Krośnie Odrzańskim.
Od 1 lipca 1946 r. dowódcą zostaje ppłk Walerian Kuczyński. Rozkazem NDWP nr 0153/Org. z 21.09.1946 roku rozformowany zostaje 2 Oddział Ochrony Pogranicza, na jego bazie powstaje Poznański Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza nr 2 dowodzony do 27 października 1947 roku przez ppłk Waleriana Kuczyńskiego. Dnia 28 października 1947 roku dowództwo obejmuje ppłk Filip Kujun. Rozkazem MON nr 055/Org. z 20.03. 1948 roku na bazie Poznańskiego Oddziału Pogranicza nr 2 powstaje 10 Brygada Ochrony Pogranicza.
Do 17 maja 1949 r. ppłk Filip Kujun pełni funkcję dowódcy. 18 maja 1949 roku dowodzenie brygadą obejmuje ppłk Zygmunt Tarnawski. Rozkazem MBP nr 043/Org. z 3.06.1950 r. na bazie 10 Brygady Ochrony Pogranicza sformowana zostaje 9 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza dowodzona do 5 lipca 1951 roku przez ppłk Zygmunta Tarnawskiego.
Od 30 września 1951 r. do 14 grudnia 1953 r. dowodzenie obejmuje mjr Adam Broda.
15 grudnia 1953 r. dowodzenie od majora Brody przejmuje płk Władysław Wąsowicz. Dowódcą pozostaje do 1 lipca 1956 r.
1 grudnia 1956 r. dowódcą zostaje płk Stanisław Czesławski. Na bazie 9 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza zarządzeniem MSW nr 075/58 z 20.04.1958r. utworzona zostaje 9 Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza, którą do 5 lutego 1963 r. dowodzi płk Stanisław Czesławski.
Od 6 lutego 1963 r. do 17 czerwca 1970 r. dowódcą zostaje płk Kazimierz Weron.
Dnia 18 czerwca 1970 r. dowodzenie obejmuje płk Walerian Mikołajczak .
W związku z reorganizacją wprowadzoną zarządzeniem DWOP z 17.02. 1976 r. i 27.07.1976 r. w 1976 r. brygada zmienia nazwę.
Od 1976 roku obowiązywać zaczyna nazwa Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza. Pułkownik Mikołajczak pozostaje dowódcą brygady do 18 czerwca 1982 r. 16 listopada1982 r. dowodzenie obejmuje płk Andrzej Żurek W listopadzie 1989 roku brygada zostaje rozformowana. Lewy odcinek na Nysie Łużyckiej zostaje przekazany Łużyckiej Brygadzie WOP, prawy na Odrze - Pomorskiej Brygadzie WOP. Na bazie dowództwa LB WOP zarządzeniem DWOP nr 60 z 29.11.1989 r. powstaje Ośrodek Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. Komendantem ośrodka zostaje płk Andrzej Żurek.
Od 1 stycznia 1990 r. ośrodkiem dowodzi płk Stanisław Szyposzyński. Komendantem pozostaje do 15 maja 1991 r.
Zarządzeniem nr 47 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1991 roku w sprawie zorganizowania Straży Granicznej i rozformowania WOP - powstaje Lubuski Odział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Do ochrony przejmuje odcinek byłej Lubuskiej Brygady WOP.
Komendantem od 20 marca 1991 r. zostaje płk Marek Kamiński i pełni tą funkcję do 15 listopada 1996 r.
21 listopada 1996 r. komendantem zostaje płk. Szymon Wieczorek (awansuje do stopnia gen. bryg.) i pełni tę funkcję do 2 kwietnia 2001 r.
Od 3 kwietnia 2001 r. do 11 kwietnia 2002 r. obowiązki komendanta przejmuje ppłk Józef Ostapkowicz.
12 kwietnia 2002 r. płk Jacek Bogdan (12.05.2004 r. awansuje do stopnia generała brygady) zostaje komendantem i pełni tą funkcję do 16 marca 2006 r.
 

19 kwietnia 2006 roku komendantem zostaje płk Jarosław Frączyk.

 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 roku - Lubuski Oddział SG z dniem 1 czerwca 2009 r. przemianowany zostaje na Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zostaje płk Jarosław Frączyk i pełni tę funkcję do dnia 11 kwietnia 2011 roku.


Z dniem 12 kwietnia 2011 roku na stanowisko Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG powołany zostaje płk Michał Kogut i pełni tę funkcję do 22 lutego 2013 roku, z tym dniem odchodzi ze służby.

Po ponad dwumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków 7 maja 2013 roku na stanowisko Komendanta powołany został płk SG Andrzej Kamiński. 2 maja 2015 r. płk SG Andrzej Kamiński otrzymuje nominację generalską z rąk Prezydenta RP. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. gen. bryg. SG Andrzej Kamiński zostaje odwołany ze stanowiska Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Z dniem 1 września 2016 r. Komedantem NoOSG zostaje ppłk SG Jacek Szcząchor.

Zgodnie z Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, z dniem 23 sierpnia 2017 r., gen. bryg. SG Wojciech Skowronek obejmie stanowisko Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG.