Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW - Przewóz odpadów -

Nawigacja

Przewóz odpadów

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

21.12.2009

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

art 1 pkt. 2 ust. 12

"do zadań Straży Granicznej należy:
zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczeniu wód granicznych"

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 20 czerwca 2001 roku, Nr 62, poz. 628

p>Art. 3

 

1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

2. Odpady niebezpieczne są to odpady:

1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

załącznik nr 1

KATEGORIE ODPADÓW

Q1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach

Q2 Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Q3 Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął

Q4 Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej

Q5 Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)

Q6 Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)

Q7 Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.)

Q8 Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)

Q9Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.)

Q10 Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)

Q11 Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)

Q12 Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)

Q13 Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.)

Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.)

Q15 Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi

Q16 Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej)

załącznik nr 2

KATEGORIE LUB RODZAJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kategorie lub rodzaje odpadów wymienione według ich charakteru lub działalności, wskutek której powstały.

Lista A:

Odpady wykazujące którąkolwiek z właściwości wyszczególnionych w załączniku nr 4 i które składają się z:

1. odpadów medycznych i weterynaryjnych,

2. środków farmaceutycznych, leków i związków stosowanych w medycynie lub w weterynarii,

3. środków do impregnacji lub konserwacji drewna,

4. biocydów i środków fitofarmaceutycznych,

5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,

6. halogenowanych substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych,

7. soli hartowniczych zawierających cyjanki,

8. olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali),

9. emulsji, mieszanin: olej-woda, węglowodór-woda,

10. substancji zawierających PCB (np. dielektryki itp.),

11. materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.),

12. tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów lub pokostów,

13. żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów lub spoiw,

14. substancji powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.),

15. środków pirotechnicznych i innych materiałów wybuchowych,

16. chemikaliów stosowanych w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania),

17. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu,

18. wszelkich substancji lub przedmiotów zanieczyszczonych dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.

 

 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

 

Art.4 zezwolenia na:

1)przywóz odpadów na teren kraju,

2)wywóz odpadów poza teren kraju,

3)tranzyt odpadów przez teren kraju

wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

 

 

Art. 27 ust. 1 i 2

1.Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem odpadów na środowisko, w tym szczególnie życie i zdrowie ludzi.

2.Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z kompletną dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach.

3.Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wydaje decyzje, o której mowa w art. 26.

 

Przepisy karne

(Ustawa z dnia 29 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów).

 

Art.31.

 

1.Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na terytorium kraju- podlega karze aresztu albo grzywny.
2.Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna uczestnicząca w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która wbrew obowiązkowi nie przedkłada uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub informacji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – podlega karze grzywny.
3.Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.
3)).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

 

 

Art.183.

§1.Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2.Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

§3.Karze określonej w §1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1,2 i 4.

§4.Karze określonej w §1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

§5.Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§6.Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Egzekwowanie przepisów w Państwach Członkowskich

 

Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów.

 

Art. 24 ust.1

1. Jeżeli właściwy organ ujawnił przemieszczanie, które uważa za nielegalne, niezwłocznie powiadamia o tym pozostałe zainteresowane właściwe organy.

Art. 50 ust.1 i 3

 

1. Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy przewidujące sankcje za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, by zapewnić ich stosowanie. Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o ich krajowych przepisach w zakresie zapobiegania nielegalnym przemieszczaniom i wykrywania ich, a także sankcji za nielegalne przemieszczenia.

3. Kontrole przemieszczania mogą odbywać się

w szczególności:

a) w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłaszającego;

b) w miejscu przeznaczenia, z udziałem odbiorcy lub prowadzącego instalację;

c) na granicach Wspólnoty; lub

d) podczas przemieszczania przez terytorium Wspólnoty.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo do zatrzymywania i cofania  z granicy państwowej do nadawcy, szkodliwych materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również odpadów.

Zgodnie z Konwencją Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot określony w załączniku nr 1, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Zgodnie z definicją nie mamy do czynienia  z wyzbyciem się, kiedy przedmioty mogą być w dalszym ciągu wykorzystywane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Odpadem nie jest w związku z tym przykładowo używana odzież pozbawiona odpadu tj. przesegregowana i poddana dezynfekcji i dezynsekcji (wymagane potwierdzenie odpowiednimi świadectwami).

Podobna zależność występuje w przypadku wwozu uszkodzonego / używanego pojazdu. Jest on kwalifikowany jako produkt w sytuacji, kiedy może poruszać się po drogach w sposób bezpieczny oraz posiada komplet wydanych wraz z samochodem dokumentów. Pojazdy uszkodzone na skutek uczestnictwa w kolizjach drogowych, nie posiadające świadectwa TÜV (badania technicznego) oraz ważnych dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu traktowane są jako odpad. W przypadku, kiedy nakład finansowy na dokonanie naprawy nie jest duży, i kiedy pojazd faktycznie będzie mógł zostać poddany naprawie może zostać wwieziony bez wymaganego zezwolenia.

W sytuacjach wątpliwych importerzy mają prawo powoływać do oceny stanu technicznego sprowadzanego pojazdu uprawnionych rzeczoznawców.

Kwestię części zamiennych reguluje m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

L. p.

Wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

1

Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami

2

Klocki, szczęki hamulcowe

3

Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego

4

Tłumiki układu wydechowego

5

Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia

6

Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi

7

Układ blokady kierownicy

8

Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego

9

Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe

10

Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy                     (w szczególności: ABS, ASR)

11

Przewody paliwowe

12

Filtry jednorazowe i wkłady filtra

13

Zawory recyrkulacji spalin

14

Instalacje zasilania gazem z silników

15

Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi

16

Pióra wycieraczek szyb

17

Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych

18

Konwertory katalityczne (katalizatory)

19

Kondensatory zawierające PCB

do góry