Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Jak przekraczać granicę w lotniczym przejściu granicznym? - Lotnicze przejścia graniczne -

Nawigacja

Lotnicze przejścia graniczne

Jak przekraczać granicę w lotniczym przejściu granicznym?

15.02.2010

 

  1. Pierwszym etapem podróży lotniczej jest odprawa biletowo-bagażowa. Podróżny zgłasza się do tzw. stanowisk „check-in”, gdzie nadaje swój bagaż rejestrowany (przewożony w luku bagażowym) i odbiera kartę wstępu na pokład samolotu.
  2. Następnym etapem na lotnisku jest kontrola bezpieczeństwa przeprowadzana przez podmiot podległy zarządzającemu lotniskiem. Każdy podróżny i jego bagaż kabinowy (przewożony w kabinie pasażerskiej statku powietrznego) zostaje poddany sprawdzeniu. Osoba kontrolowana przechodzi przez bramkę do wykrywania metali,   a bagaż kabinowy oraz elementy odzieży kontrolowane są przy użyciu konwencjonalnego urządzenia rentgenowskiego. Zarówno podróżny, jak i jego bagaż kabinowy mogą zostać poddani kontroli manualnej, obejmującej m.in.: sprawdzenie wierzchnich i wewnętrznych warstw odzieży oraz zawartości bagażu kabinowego. Przed kontrolą bezpieczeństwa z bagażu podręcznego usuwa się np. przenośne komputery i inne duże urządzenia elektroniczne, które poddaje się oddzielnej kontroli. Pamiętajmy, że podstawowym i niezwykle istotnym celem kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej jest potwierdzenie, że pasażer nie przenosi przedmiotów, których przewóz zabroniony jest drogą lotniczą! Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl). Szczegółowy wykaz przedmiotów zabronionych do wnoszenia na pokład samolotu znajduje się również w Dodatku 4-C i Dodatku 5-B Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego. Wszystkim poleceniom osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa należy się bezwzględnie podporządkować. Osoba, która nie podda się kontroli bezpieczeństwa oraz osoba odmawiająca usunięcia z bagażu kabinowego lub rejestrowanego przedmiotu zabronionego – nie zostaje wpuszczona do strefy zastrzeżonej lotniska, co jest równoznaczne z niemożnością odbycia planowanej podróży samolotem.
  3. Po przejściu przez stanowisko kontroli bezpieczeństwa podróżny udaje się do hali odlotów. Tu następuje rozdzielenie ruchu na tzw. Schengen i non Schengen. Ruch Schengen oznacza, iż osoby podróżujące do krajów będących sygnatariuszami układu z Schengen kierowane są przez obsługę naziemną bezpośrednio do samolotu. Pasażerowie w ruchu non Schengen muszą wpierw udać się do stanowisk kontroli granicznej, gdzie zostaną poddani kontroli granicznej przez funkcjonariuszy SG,  a następnie kierowani są przez obsługę naziemną do samolotu (przylatując z krajów Schengen pasażerowie po wejściu do hali przylotów odbierają bagaż i opuszczają lotnisko natomiast pasażerowie przylatujący spoza Schengen przed odbiorem bagażu zostają poddani kontroli granicznej na wjazd do kraju).

Warto przypomnieć, że przebywając na terenie portu lotniczego nie można pozostawiać bagażu lub przedmiotów bez nadzoru. Pozostawienie takiego bagażu lub przedmiotu powoduje każdorazowo wdrożenie szeregu przedsięwzięć mających na celu upewnienie się, czy bagaż lub przedmiot jest bezpieczny, a tym samym powoduje wstrzymanie normalnego funkcjonowania portu lotniczego (wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, ewakuacja portu lotniczego). Oprócz możliwych konsekwencji cywilno-prawnych dla sprawcy takiego zdarzenia, sytuacja ta kwalifikowana jest jako wykroczenie, a sprawca ukarany zostanie grzywną w drodze mandatu karnego przez Straż Graniczną lub ukaraniu przez właściwy Sąd.

 

do góry