Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

 

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim zostają wznowione widzenia cudzoziemców z osobami bliskimi.

Wnioski o widzenie rozpatrywane są w godzinach pracy/służby administracji 7:30 -15:30.
Udzielenie zgody na widzenie następuje w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 2 dni roboczych.
 

 

Wobec pozostałych osób pozostaje możliwość widzenia z osobami bliskimi jedynie w formie tzw. ,, wirtualnego widzenia” (on line).

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

email: sodc.krosnoodrzanskie@strazgraniczna.pl

                                                                                                              fax. (24h/dobę)  (068) 3582738

                                                                                  

Wszelka dokumentacja przyjmowana jest w godzinach pracy administracji ośrodka 

- w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

 
 
Kontakt:

KIEROWNIK ZMIANY STRZEŻONEGO OŚRODKA
tel. 68 358 21 41

 

 

Kierownictwo Ośrodka:

Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
ppłk  SG Rafał Potocki
tel. 68 358 2200
Zastępcy Naczelnika Wydziału - Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 

mjr SG Marek Radziukiewicz

tel. 68 358 2256

ppor. SG Agnieszka Rasińska

tel.68 358 2341


Osoby wyznaczone do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:

  • Naczelnik i Zastępcy Naczelnika

 

KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP


Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim powstał 1 stycznia 2009 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 roku. Strzeżony Ośrodek jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

W strzeżonym ośrodku mogą przebywać cudzoziemcy zgodnie z postanowieniem sądu, którzy zostali zatrzymani przez uprawnione organy na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, a w szczególności za usiłowanie lub przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, uchylających się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywających na terytorium RP bez wymaganych dokumentów, wykonujących pracę bez odpowiedniego zezwolenia. W Strzeżonym ośrodku mogą być również umieszczeni cudzoziemcy będący w procedurze o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, a naruszający przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Cudzoziemiec po przyjęciu do strzeżonego ośrodka jest pouczany w zrozumiałym dla niego języku, o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznawany jest z przepisami regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku.
Cudzoziemcy poruszają się po terenie ośrodka w czasie i miejscach wyznaczonych przez kierownika ośrodka. Stały nadzór nad cudzoziemcami sprawuje służba dyżurna ośrodka.
Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku ma zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie zgodne z wymaganiami religijnymi i kulturowymi.

Jednym z podstawowych praw cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku jest możliwość posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. Do dyspozycji cudzoziemców zostało wyznaczone specjalne pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych.

Czas wolny cudzoziemców zagospodarowują funkcjonariusze prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W ramach zajęć prowadzona jest między innymi nauka języka polskiego. Cudzoziemcy poznają podstawowe słownictwo i zwroty pozwalające na porozumiewanie się ze służbą dyżurną oraz zgłaszanie swoich próśb i wniosków związanych z pobytem w strzeżonym ośrodku. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę cudzoziemców. Ponadto w celu integracji cudzoziemców oraz wprowadzenia form współzawodnictwa organizowane są turnieje i zawody sportowe. Zwycięzcy otrzymują drobne upominki co mobilizuje osadzonych do uczestnictwa w nich. Mając na uwadze różnego rodzaju potrzeby cudzoziemców, czasem ich skomplikowaną sytuację życiową administracja ośrodka organizuje spotkania z różnymi instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców.

Cudzoziemcy podczas pobytu w strzeżonym ośrodku mają prawo do dokonywania zakupów z własnych środków finansowych. Mogą to to być m.in. artykuły żywnościowe i przedmioty osobistego użytku służące do utrzymania higieny osobistej oraz posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców.

PAPIEROSY, TYTOŃ ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PAKOWANIA NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE CUDZOZIEMCOM UMIESZCZONYM W STRZEŻONYM OŚRODKU LUB ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW. POWYŻSZE DOTYCZY TAKŻE PRODUKTÓW PRZESYŁANYCH W PACZKACH, JAK RÓWNIEŻ PRZEKAZYWANYCH W TRAKCIE WIDZENIA Z CUDZOZIEMCEM.

UWAGA!

Cudzoziemcy mogą otrzymywać w paczkach lub podczas widzeń:

- wyroby tytoniowe wyłącznie w oryginalnych opakowaniach;

- artykuły żywnościowe z długim terminem ważności w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Zabronione jest przekazywanie i przesyłanie artykułów żywnościowych w szklanych oraz w metalowych opakowaniach.


 

ZASADY ODBYWANIA WIZYT Z CUDZOZIEMCAMI

1. Zgody na widzenia z cudzoziemcem umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, która zatrzymała cudzoziemca.

2. Widzenia odbywają się siedem dni w tygodniu w godzinach 09:00 - 12:00, 14:00 – 17:00.

3. Widzenie osoby umieszczonej z osobą odwiedzającą odbywa się w pokoju widzeń i trwa nie dłużej niż 90 minut.

4. W uzasadnionych przypadkach, kierownik strzeżonego ośrodka lub wyznaczony funkcjonariusz może zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielić osobie umieszczonej zgodę na więcej niż jedno widzenie, w tym samym dniu.

5. W widzeniu, oprócz cudzoziemca, mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

6. Osoba odwiedzająca stawiając się w miejscu widzenia, musi mieć przy sobie i okazać ważny dokument tożsamości.

7. Widzenia odbywają pod elektronicznym nadzorem służby dyżurnej, gdyż pomieszczenie w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku).

8. Osoby, którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione.

9. W razie stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu strzeżonego ośrodka albo aresztu, widzenie może zostać przerwane.

10. Kierownik strzeżonego ośrodka może dokonywać odstępstw od sposobu organizacji widzeń w zakresie umożliwiającym cudzoziemcowi podtrzymywanie i utrwalanie więzi uczuciowej z rodziną i innymi osobami bliskimi oraz sprawowania przez nich stałej opieki nad dziećmi.

11. W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki. Zabronione jest przekazywanie: przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku.

12. Zgody na widzenie z osobami bliskimi, można odmówić cudzoziemcowi, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu w strzeżonym ośrodku.

 

Wypełniony wniosek o zezwolenie na widzenie należy przesłać na adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.

email: sodc.krosnoodrzanskie@strazgraniczna.pl

Fax. (24h/dobę) (68) 358 2738

Wnioski na widzenie rozpatrywane są w godzinach pracy administracji ośrodka, tj. w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i bezwzględnie musi zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia oraz nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości osoby odwiedzającej.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi w przesłanym wniosku o zezwolenie na widzenie a danymi zawartymi w dokumencie tożsamości - widzenie nie zostanie zrealizowane.

O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany Cudzoziemiec.

 

ZASADY ODBYWANIA WIZYT Z CUDZOZIEMCAMI W WĘDRZYNIE

 

W celu realizacji widzenia z cudzoziemcami umieszczonymi w ośrodku w Wędrzynie proszę o zachowanie terminu i wysyłania wniosków na widzenie z cudzoziemcami z uwzględnieniem  instrukcji stanowiącej załącznik do decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (dalej jako: Instrukcja). Zgodnie z rozdziałem 6 Instrukcji wstęp cudzoziemców na teren wskazanego obszaru uzależniony jest od uprzedniego złożenia przez organizatora wizyty stosownego wniosku do dyrektora Biura II Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Wstęp cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego co do zasady następuje wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii ww. dyrektora w terminie nie krótszym niż:

1) 7 dni przed przybyciem obywatela UE

2) 10 dni przed dniem przybycia obywatela spoza UE.

Ponadto osoby posiadające polskie obywatelstwo mogą zostać wpuszczone na teren poligonu po otrzymaniu zgody na widzenie wydane przez kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

Dodatkowo osoba posiadająca polskie obywatelstwo musi uzyskać przepustkę Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. 

 

UWAGA:

Wnioski na widzenie muszą zawierać wpisaną datę oraz godzinę odwiedzin z uwzględnieniem wskazanych powyżej terminów.

 

 

 

 

 

do góry