Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

 

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim zostają wznowione widzenia cudzoziemców z osobami bliskimi.

Wnioski o widzenie rozpatrywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Wniosek o udzielenie zgody na widzenie powinien zostać złożony co najmniej 2 dni przed planowanym widzeniem.

W przypadku cudzoziemców składających wniosek na widzenie, należy dołączyć kopię strony personalizacyjnej dokumentu tożsamości upoważniającego do przebywania na terytorium RP.

 

Wobec pozostałych osób pozostaje możliwość widzenia z osobami bliskimi jedynie w formie tzw. ,, wirtualnego widzenia” (on line).

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

email: sodc.krosnoodrzanskie@strazgraniczna.pl

                                                                                                              fax. (24h/dobę)  (068) 3582738

                                                                                  

Wszelka dokumentacja przyjmowana jest w godzinach pracy administracji ośrodka 

- w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30

 
 
Kontakt:

KIEROWNIK ZMIANY STRZEŻONEGO OŚRODKA
tel. 68 358 21 41

 

 

Kierownictwo Ośrodka:

Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
ppłk  SG Rafał Potocki
tel. 68 358 2200
Zastępcy Naczelnika Wydziału - Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców 

mjr SG Marek Radziukiewicz

tel. 68 358 2256

ppor. SG Agnieszka Rasińska

tel.68 358 2341


Osoby wyznaczone do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:

  • Naczelnik i Zastępcy Naczelnika

 

KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO POBYTU NA TERYTORIUM RP

 

 

Informacje ogólne:

 

 
Strzeżony  Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim powstał w 2009 roku. W ośrodku w Krośnie Odrzańskim mogą być umieszczani wyłącznie pełnoletni samotni mężczyźni. 
Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku na podstawie postanowienia Sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Głównymi aktami normatywnymi regulującymi umieszczanie/pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku są: Ustawa o Cudzoziemcach oraz Ustawa o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony na Terytorium RP.
Cudzoziemiec po przyjęciu do strzeżonego ośrodka jest pouczany w zrozumiałym dla niego języku, o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznawany jest z przepisami regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku.
Cudzoziemcy poruszają się po terenie ośrodka w czasie i miejscach wyznaczonych przez kierownika ośrodka. Stały nadzór nad cudzoziemcami sprawuje służba dyżurna ośrodka.
Cudzoziemcy umieszczeni w ośrodku mają zapewnioną opiekę medyczną oraz psychologiczną. Wyżywienie uwzględnia uwarunkowania religijne oraz kulturowe. Mogą posiadać przedmioty kultu religijnego, zapewnia się im też możliwość wykonywania praktyk religijnych.
Dodatkowo cudzoziemcy mają dostęp do stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka). Posiadają możliwość prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej, oraz papierowej. W celu dodatkowego zwiększenia możliwości kontaktu cudzoziemców z rodziną oraz pełnomocnikami – osobom posiadającym karty SIM wydawane są (wypożyczane) telefony komórkowe zakupione ze środków Straży Granicznej. Dodatkowo cudzoziemcy mogą kontaktować się z osobami bliskimi za pomocą komunikatora SKYPE.
Cudzoziemcy podczas pobytu w strzeżonym ośrodku mają prawo do dokonywania zakupów z własnych środków finansowych. Mogą to to być m.in. artykuły żywnościowe i przedmioty osobistego użytku służące do utrzymania higieny osobistej oraz posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców.
 
Podstawowe informacje dotyczące widzeń (odwiedzin) cudzoziemców przez osoby bliskie:
 
1. Zgody na widzenia z cudzoziemcem umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, która zatrzymała cudzoziemca.
 
2. Widzenia odbywają się siedem dni w tygodniu w godzinach 09:00 - 12:00, 14:00 – 17:00.
 
3. Widzenie osoby umieszczonej z osobą odwiedzającą odbywa się w pokoju widzeń i trwa nie dłużej niż 90 minut.
 
4. W uzasadnionych przypadkach, kierownik strzeżonego ośrodka lub wyznaczony funkcjonariusz może zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielić osobie umieszczonej zgodę na więcej niż jedno widzenie, w tym samym dniu.
 
5. W widzeniu, oprócz cudzoziemca, mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
 
6. Osoba odwiedzająca stawiając się w miejscu widzenia, musi mieć przy sobie i okazać ważny dokument tożsamości.
 
7. Widzenia odbywają pod elektronicznym nadzorem służby dyżurnej, gdyż pomieszczenie w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku).
 
8. Osoby, którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione.
 
9. W razie stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu strzeżonego ośrodka albo aresztu, widzenie może zostać przerwane.
 
10. Kierownik strzeżonego ośrodka może dokonywać odstępstw od sposobu organizacji widzeń w zakresie umożliwiającym cudzoziemcowi podtrzymywanie i utrwalanie więzi uczuciowej z rodziną i innymi osobami bliskimi oraz sprawowania przez nich stałej opieki nad dziećmi.
 
11. W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki oraz pieniędzy po poinformowaniu o powyższym. Zabronione jest przekazywanie: przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku. 
 
12. Zgody na widzenie z osobami bliskimi, można odmówić cudzoziemcowi, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu w strzeżonym ośrodku.
 
 
Wypełniony wniosek o zezwolenie na widzenie  można dostarczyć osobiście lub  przesłać na adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim.
 
email: sodc.krosnoodrzanskie@strazgraniczna.pl
 
Fax. (24h/dobę) (68) 358 2738
 
Wnioski na widzenie przyjmowane są i  rozpatrywane są w godzinach pracy administracji ośrodka, tj. w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i bezwzględnie musi zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia oraz nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości osoby odwiedzającej oraz datę i godzinę odwiedzin.
 
UWAGA! W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi w przesłanym wniosku o zezwolenie na widzenie a danymi zawartymi w dokumencie tożsamości - widzenie nie zostanie zrealizowane.
 
O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany Cudzoziemiec.
 
Koordynacją wizyt  przedstawicieli organizacji pozarządowych w strzeżonych ośrodkach zajmuje się Zarząd do spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.
 
 
Informacja dotycząca paczek :
 
- Paczka może zawierać: odzież, obuwie, przedmioty użytku osobistego, wyroby tytoniowe w oryginalnych  nienaruszonych opakowaniach z banderolą UE, karty SIM, środki opatrunkowe, higieniczne. Leki, suplementy diety a także napoje energetyczne będą wydawane cudzoziemcom po zaopiniowaniu przez lekarza.
 
- Paczka nie może zawierać: artykułów spożywczych o krótkim terminie ważności, łatwopsujących się (w szczególności mięsa, wędlin, nabiału, jaj, owoców i warzyw) przedmiotów i produktów w szklanych lub metalowych opakowaniach, przedmiotów niebezpiecznych, alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających, innych przedmiotów mogących zagrażać porządkowi oraz bezpieczeństwu w ośrodku. Produkty żywnościowe o krótkim terminie ważności i łatwo psujące się zostaną poddane utylizacji.
 
Informacje dodatkowe:
 
    - Cudzoziemcy mogą otrzymywać paczki również drogą pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie). W takim przypadku obowiązuje powyższy wykaz produktów, które cudzoziemiec może otrzymać. Prosimy bardzo dokładnie wpisywać imię, nazwisko oraz adres ośrodka na etykiecie (nalepce) adresowej. Przedstawiciel firmy pocztowej może nie wydać przesyłki w przypadku błędów w danych osobowych.
    - Paczki przychodzące pocztą spoza UE objęte są opłatą celną – która musi być opłacona przez nadawcę lub odbiorcę o ile posiada ono środki finansowe.
    - Możliwe jest przekazanie paczki cudzoziemcowi – bez widzenia. Paczki takie przekazywane mogą być od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Osoba przekazująca paczkę musi posiadać i okazać ważny dokument tożsamości. Obowiązują wyżej opisane zasady co do zawartości paczki.
do góry