Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie w sprawie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego łączności i informatyki - Zbędne i zużyte składniki majątku -

Nawigacja

Zbędne i zużyte składniki majątku

Ogłoszenie w sprawie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego łączności i informatyki

Joanna Konieczniak
21.12.2022

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 998 z późn. zm) zwanej dalej „rozporządzeniem” informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego łączności i informatyki, którego wykaz przedstawiono w załączniku nr 1.

 

Składniki majątku ruchomego wykazane w załączniku nr 1 podlegają: sprzedaży oraz nieodpłatnemu przekazaniu w sposób opisany poniżej.

 

 1. Sposób sporządzenia i złożenia oferty sprzedaży (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2):
 1. Składanie ofert do dnia 13.01.2023 r., (oferty składane listownie za datę złożenia liczy się datę stempla pocztowego lub potwierdzenia nadania przesyłki, w przypadku złożenia oferty osobiście liczy się datę przyjęcia jej w Kancelarii Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej).
 2. Ofertę można składać:
 1. listownie na adres: NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ, ul. Poprzeczna 1,
  66-600 Krosno Odrzańskie lub;
 2. osobiście w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zbędnych składników majątku ruchomego – nie otwierać przed dniem 20.01.2023r.” do Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krośno Odrzańskie
  w godz. 8:00-15:00.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta dane kontaktowe, telefon;
 2. Wskazanie składnika, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
 4. Podpisane potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (zał. 3);
 5. Brak wypełnionego formularza ofertowego lub jego niepoprawne wypełnienie, oferta zawierająca jednostkową cenę zakupu poniżej ceny wywoławczej oraz złożenie po terminie będzie powodem odrzucenia oferty.
 6. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 20.01.2023r.
 7. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferent, którego oferta zostanie wybrana – zostanie poinformowany telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.
 8. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tą sama cenę, komisja przetargowa postanawia o kontunuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Dopuszcza się składanie ofert o nieodpłatnego przekazanie na podstawie § 7 ust. 2a  rozporządzenia tylko nieposiadającym osobowości prawnej państwowym jednostkom sektora finansów publicznych jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

 1. Sposób sporządzenia i złożenia oferty o nieodpłatne przekazanie.
 1. Wniosek o nieodpłatne przekazanie powinien zawierać warunki wymienione w § 38 ust. 4 rozporządzenia ze szczególnym naciskiem na właściwe uzasadnienie spełnienia kryterium interesu publicznego. Wniosek do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim należy złożyć w terminie do dnia 13.01.2023 r.,
 2. Wnioski podpisane elektronicznie można składać poprzez platformę ePUAP lub kierować na adres: komendant.noosg@strazgraniczna.pl. Wnioski podpisane ręcznie można składać listownie na adres: NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ, ul. Poprzeczna 1,
  66-600 Krosno Odrzańskie lub bezpośrednio do Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w godz. 8:00-15:00. Dopuszcza się składanie odwzorowań cyfrowych wniosków podpisanych ręcznie przesyłanych droga elektroniczną lub faksem na nr +48 68 358 27 00.
 3. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni liczone od terminu składania wniosków.
 4. Głównym kryterium wyboru wniosku będzie jego uzasadnienie.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie,.

Zapoznanie ze stanem technicznym składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych
w załączniku nr 1 możliwe jest w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1,
66-600 Krosno Odrzańskie w godzinach 8 – 15 po wcześniejszym umówieniu spotkania - tel. (068) 358-22-14, 722-125-385 lub e-mail
artur.skowronski@strazgraniczna.pl. Sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji ani gwarancji.

              Załącznik 1 – Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (dotyczący sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego)

Załącznik 3 – Klauzula informacyjna

 

do góry