Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej OGŁOSZENIE 10.07.2020 r. o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki - Zbędne i zużyte składniki majątku -

Nawigacja

Zbędne i zużyte składniki majątku

OGŁOSZENIE 10.07.2020 r. o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki

13.07.2020

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej działając na podstawie § 3,   § 5-8  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania  składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, a także § 52-55 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej informuje,  że posiada  zbędne i zużyte  składniki  majątku ruchomego wg. poniższego zestawienia przeznaczone do:

  • nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego ( zainteresowane jednostki proszone są o złożenie wniosku wg  § 38  ust.4  ww. rozporządzenia) ,
  • darowizny - jednostkom o których mowa w  § 39  ww. rozporządzenia ( zainteresowane jednostki proszone są o złożenie wniosku wg  § 39  ust.4  ww. rozporządzenia),
  • sprzedaży -   oferta zakupu powinna być przesłana w zamkniętej kopercie, na której prócz adresu należy napisać "Oferta dotycząca zakupu składnika majątku ruchomego". Oferta powinna zawierać : - dane oferenta, nazwę wybranego składnika majątku i jego nr inwentarzowy ( o ile jest ), oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranych składników majątku ruchomego lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu:   

Beata ZAWIŁA -68 3582143,  Danuta Witkowska - 68 3582164,

Przekazany sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji.

Z urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych wymontowano moduły kodujące, dyski, pamięci i inne nośniki danych.

 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazów bez podania przyczyny

Wnioski proszę przesyłać na adres:

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Wydział Łączności i Informatyki

 

W przypadku zainteresowania przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2020 r., pisemny wniosek do Komendanta NoOSG  z siedzibą w Krośnie Odrz.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się , w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.

O podziale składników będzie decydować kolejność wpływu wniosków do NoOSG.

do góry