Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia - Nabór do pracy w NoSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoSG

Praca w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Joanna Konieczniak
23.02.2021

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Starszy specjalista Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (1 etat) umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe budowlane

- doświadczenie co najmniej 24 m-ce- pracy w specjalności budowlanej przy realizacji lub nadzorowaniu robót

   budowlanych;

- posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno- budowlanej; 

 - znajomość zagadnień związanych z procesem budowlanym oraz biegła znajomość ustawy Prawo Budowlane;

- umiejętność obsługi komputera w tym programów wspomagających w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz kosztorysowania;

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność i systematyczność;

- umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, kreatywność;

- prawo jazdy kat. B

 

Wymagania pożądane:.

- uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie; 

- uprawnienia energetyczne G1,G2,G3,w zakresie dozoru, obsługi konserwacji.

- powyżej 6 miesięcy praca przy realizacji lub  nadzorowaniu robót budowlanych

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentując inwestora (NoOSG) na budowie w celu sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz NoOSG;

-dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane  oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych w  celu oceny ich stanu technicznego, określenia przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, oraz  projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pożądanego;

- sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysy z  wykorzystaniem specjalistycznych programów  komputerowych oraz fachowej literatury w celu określenia wartości szacunkowej  zadań oraz  wartości planowanych i  realizowanych zadań. W tym celu dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów i kosztorysów, analizowanie  i dokonywanie  obliczeń.

-udział w odbiorach robót budowlanych oraz usług w celu sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w  tym z opisem przedmiotu zamówienia;

-sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych   zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, założenia  funkcjonalno- użytkowe, programy funkcjonalno- użytkowe, w celu wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych;

- udział w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w celu realizacji zadań sekcji;

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług z jednostkami i komórkami organizacyjnymi SG, w celu zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji;

-  udział w pracach komisji przetargowych w celu zgodnego z przepisami wyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług. 

 

   Oferta powinna zawierać:

życiorys, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopie dokumentów potwierdzających niezbędne kwalifikacje kandydata oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dodatkowe informacje:

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi brutto ok. 4368,71; dodatek za wysługę lat( od 5% do 20%) liczony od podstawy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają  kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i  oświadczeń;

- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów;

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy przesłać w terminie od 23.02.2021 r. do 10.03.2021 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

 

 

do góry