Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Mechanik samochodowy Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - umowa na czas określony (1 etat) - Nabór do pracy w NoSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoSG

Mechanik samochodowy Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - umowa na czas określony (1 etat)

Joanna Konieczniak
18.06.2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: mechanik samochodowy Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - umowa na czas określony (1 etat)

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu mechaniki pojazdowej;
 • udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie naprawy pojazdów;
 • bardzo dobra znajomość budowy i zasad działania wszystkich zespołów i układów pojazdu;
 • dobra organizacja pracy, dokładność, systematyczność;
 • umiejętność współpracy, kreatywność;
 • precyzja i samodzielność w pracy;
 • umiejętność diagnozowania usterek w samochodach.

 

Wymagania pożądane:

- znajomość elektromechaniki pojazdowej;

- umiejętność naprawy ogumienia;

- prawo jazdy kat. B (kopia dokumentu lub oświadczenie).

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- ustalanie i weryfikowanie usterek w pojazdach;

- dokonywanie napraw i obsług technicznych pojazdów;

- konserwacja i naprawa pojazdów.

 

Oferta powinna zawierać:

- prośbę,

- CV,

- kserokopię świadectwa szkolnego,

- kserokopię innych dokumentów świadczących o kwalifikacjach kandydatów,

- kserokopię dokumentów potwierdzających dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  

  naprawy pojazdów.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

  rekrutacji.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie od 17.06.2019 r.  do 28.06.2019 r. pod adres:

           

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG                        z dopiskiem „Oferta pracy”

 

Pozostałe informacje:

 1. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
 2. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, brak wind,
 3. rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń,
 4. Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 5. przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
 6. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

 • Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 • Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl
 •  Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

do góry