Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Paweł Biskupik
23.03.2023

Stanowisko technika Referatu ds. Obsługi Funduszy Zagranicznych w Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (1 etat ).

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

 Technik  Referatu ds. Obsługi Funduszy Zagranicznych Sekcji Ogólnej  Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  w Krośnie Odrzańskim (1 etat ).

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie;

- obsługa komputera na poziomie podstawowym w zakresie programu Microsoft;

 

Wymagania pożądane:.

 

 -  obsługa komputera w zakresie pakietu  Microsoft Office,

- dyspozycyjność

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 

 - wykonywanie m.in dziennych zestawień dotyczących aktualizacji procedur administracyjnych cudzoziemców,

-przygotowywanie dziennych raportów dotyczących stanu  żywnościowego cudzoziemców przebywających w SODC,

- bieżąca konsultacja z placówkami obejmująca analizę danych statystycznych cudzoziemców zatrzymanych/wydalonych/

przekazanych .

- weryfikacja zakupionych sprzętów ,asortymentu pod kątem

 zleconych zamówień przez ośrodek ,placówki Straży Granicznej  oraz współpraca z Zarządem ds. Cudzoziemców.

 

 

   Oferta powinna zawierać:

 

   CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    

   rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Dodatkowe informacje:

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi brutto  3 006 zł + premia 17%, , dodatek za wysługę lat liczony od podstawy w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok,  aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co  najmniej 6 %;

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają  kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i  oświadczeń;

- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub  za  pośrednictwem  poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów;

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy przesłać w terminie od 22.03.2023 r. do 07.04.2023 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

do góry