Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Zgorzelcu - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Zgorzelcu

Paweł Biskupik
23.03.2023

Stanowisko starszego referenta Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ( 1 etat).

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

Starszy referent Kancelarii Ogólnej Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w  Zgorzelcu  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ( 1 etat)

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie,

 

Wymagania pożądane:

  - komunikatywność;

- umiejętność pracy w zespole;

- rzetelność;

- łatwość przyswajania nowej wiedzy;

- obsługa komputera;

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 - przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie,wysyłanie i udostępnianie dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej;

- analizowanie, kompletowanie i przygotowywanie zbiorów dokumentów w celu przekazania do archiwum zakładowego;

- uczestniczenie w brakowaniu i niszczeniu dokumentów o krótkotrwałym

znaczeniu praktycznym w celu wsparcia prac bieżących komórki organizacyjnej;

- wykonywanie czynności związanych z przedłużeniem lub zmianą klauzuli tajności w celu aktualizacji okresu ochrony dokumentów i akt;

- prowadzenie bieżących i okresowych  kontroli znajdujących się u obsługiwanych przez kancelarię wykonawców w celu stwierdzenia stanu dokumentów;

- zapewnienie należytej ochrony dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii ogólnej w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych;

- stałe podnoszenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych w celu znajomości aktualnych przepisów regulujących pracę kancelarii;

- egzekwowanie zwrotów materiałów i dokumentów w celu zabezpieczenia ich przed utratą.

 

   Oferta powinna zawierać:

życiorys, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopie dokumentów potwierdzających niezbędne kwalifikacje kandydata oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dodatkowe informacje:

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi brutto  3 526,62;  dodatek za wysługę lat liczony od podstawy w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok,  aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego liczony od podstawy.

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają  kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i  oświadczeń;

- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów;

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

 Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy przesłać w terminie od  22.03.2023 r. do 04.04.2023 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

do góry