Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Paweł Biskupik
23.03.2023

Stanowisko starszego inspektora ds. BHP Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (1 etat ) - umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo).

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Krośnie Odrzańskim

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

1.  Starszy inspektor ds. BHP Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby-Pracy Nadodrzańskiego Oddziału Straży granicznej w krośnie Odrz. (1 etat ) - umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo)

 

Wymagania niezbędne:

 - wykształcenie  średnie –zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie BHP lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 -dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, prawa pracy ,ochrony środowiska ,przepisów sanitarnych, budowlanych z zakresu ochrony PPOŻ;

- znajomość zasad ergonomii ;

- znajomość zasad fizjologii człowieka;

- umiejętność logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz interpretacji przepisów;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność hierarchizacji zadań (ważne, mniej ważne);

- znajomość osiągnięć techniki w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny służby-pracy;

- umiejętność organizowania  i prowadzenia szkoleń;

- dyspozycyjność ( dot. wyjazdów służbowych);

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

   

Wymagania pożądane:

 - szkolenie inspektorów ochrony  przeciwpożarowych ;

- szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników służby BHP;

- prawo jazdy kat. B;

-podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji;

- dla osoby z wykształceniem wyższym o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo posiadającej studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powyżej 1 roku stażu pracy w służbie BHP

 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

-  przeprowadzanie kontroli warunków pracy ( służby), przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby)w oddziale oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń , a także sporządzanie i przedstawianie pracodawcy , co najmniej raz w roku ,okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych  i organizowanych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia  pracowników oraz poprawę warunków pracy;

- uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy( służby), a także w pracach powołanej w Oddziale  komisji bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) oraz innych komisjach  zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy

( w służbie) oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywana pracą lub służbą w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy-służby;

- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn  wypadków  przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą , w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn okoliczności  tych wypadków oraz zachorowań  na choroby zawodowe  a także kontroli i  realizacji tych wniosków;

- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy lub służby na stanowiskach pracy lub służby, na których występują czynniki  niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe ,oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( służby) na poszczególnych stanowiskach pracy lub służby)

przeprowadzanie instruktażu ogólnego osób nowo przyjętych do pracy lub służby w Oddziale w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy(służby);

-prowadzenie rejestrów ,kompletowanie i przechowywanie dokumentów wypadków ( przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą , a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub służby;

- udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie zagrożeń i dokumentacji  dotyczących modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy lub służby i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawianie propozycji, dotyczących uwzględnienia w tych planach ,założeniach i dokumentacji rozwiązań  techniczno-  organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy( służby);

- udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części ,oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników;

    

 

Oferta powinna zawierać:

- list motywacyjny, życiorys,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Dodatkowe informacje:

 

1.   wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi   4 422,52, zł, dodatek za wysługę lat liczony od podstawy w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok,  aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

  1. praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
  2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;
  3. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  4. rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i  oświadczeń,
  5. Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
  6. przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,

 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie od 22.03.2023 r. do 04.04.2023 r. pod adres:

                Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

 

do góry