Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG

Paweł Biskupik
23.03.2023

Stanowisko mechanika samochodowego w Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - umowa na czas określony (1 etat)

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: mechanik samochodowy Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - umowa na czas określony (1 etat)

 

Wymagania konieczne:

- poziom wykształcenia: zawodowe;

- doświadczenie zawodowe: dwuletnie doświadczenie  w zakresie napraw pojazdów;

- podstawowa znajomość budowy i zasad działania zespołów i układów pojazdu;

 - umiejętność współpracy, kreatywność;

-  precyzja i samodzielność w  pracy;

- umiejętność diagnozowania usterek w samochodzie

- prawo jazdy kat. B

 

Wymagania pożądane:

- umiejętność znajomość elektromechaniki pojazdowej;

- udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie  napraw pojazdów;

- umiejętność wymiany ogumienia;

- mile widziane prawo jazdy kat .C

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- ustalanie i weryfikowanie usterek w  pojazdach;

- obsługa techniczna pojazdów;

- konserwacja i naprawa pojazdów;

 

Oferta powinna zawierać:

- list motywacyjny,

- CV,

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopię innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, 

- kserokopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie naprawy pojazdów.

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie od 22.03.2023 r. do 07.04.2023 r. pod adres:

           

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”

 

Pozostałe informacje:

1.  wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi brutto: 2 962,00 zł + premia 18 %, dodatek za wysługę lat liczony od podstawy w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

      wynagrodzenia zasadniczego,  praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;
 2. oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
 3. rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
 4. Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 5. przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

 • Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 • Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl
 •  Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

do góry