Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG w Krośnie Odrzańskim - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia NoOSG w Krośnie Odrzańskim

Paweł Biskupik
23.03.2023

Stanowisko gospodarza obiektu Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrz. (1 etat).

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 

Gospodarz obiektu Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i  Zaopatrzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  w  Krośnie Odrz. (1 etat).

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie zawodowe,

- dyspozycyjność,

- dobra organizacja pracy;

- staranność, rzetelność i obowiązkowość,

- sprawność fizyczna (brak przeciwskazań zdrowotnych- dźwiganie);

- łatwość komunikacji;

- umiejętność pracy w zespole;

- prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania  pożądane:

- 1 rok pracy na podobnym  stanowisku, (ogólnobudowlanym);

- mile widziane dodatkowe uprawnienia  w zakresie prac  budowlanych.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

  - dbanie o prawidłowy stan pojemników na śmieci i terenu wokół nich;

 - usuwanie chwastów z ciągów komunikacyjnych;

- dbanie o tereny zieleni( przycinanie, pielęgnacja drzew i krzewów;

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w związku z oddziaływaniem czynników atmosferycznych,( śnieg, oblodzenie, liście)   celem eliminowania zagrożenia bezpieczeństwa dla osób poruszających się  na terenie obiektu.

 

Oferta powinna zawierać:

- list motywacyjny, życiorys (CV);

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;

- oświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym  stanowisku.

 

Dodatkowe informacje:

- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi brutto  2  929,00 zł; premia 20 % dodatek za wysługę lat liczony

od podstawy w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok,  aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;

- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają  kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i  oświadczeń;

- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,

- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów;

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z niniejszą procedurą rekrutacyjną jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Administrator  zabezpiecza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane w związku z naborem do pracy w Straży Granicznej  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: w  prawnie uzasadnionym celu oraz na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. realizacji procesu naboru do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody może uniemożliwić realizację procedury naboru do pracy. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto każda osoba w  dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej e- mailiod.woi.noosg@strazgraniczna.pl

Dane osobowe gromadzone w związku z niniejszą rekrutacją nie są przetwarzane w sposób automatyczny i nie są przekazywane innym podmiotom, jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi pisemnych na złożone oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty należy przesłać w terminie od 20.03.2023 r. do 07.04.2023 r. pod adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub składać we wskazanym terminie w kancelarii  Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”.

 

do góry