Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Praca w Wydziale Kadr i Szkolenia - Nabór do pracy w NoOSG -

Nawigacja

Nabór do pracy w NoOSG

Praca w Wydziale Kadr i Szkolenia

Joanna Konieczniak
11.01.2023

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: starszy inspektor Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (1 etat) – umowa na zastępstwo

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 

- opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i trwaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy w celu przekazania tych dokumentów funkcjonariuszom oraz do Pionu Głównego Księgowego,

- opracowywanie dokumentacji związanej z udzieleniem funkcjonariuszom SG nagród i wyróżnień w celu przekazania tych dokumentów funkcjonariuszom,

- opracowywanie analiz, sprawozdań, zestawień i informacji w celu przekazania ich do Pionu Głównego Księgowego lub do Komendy Głównej,

- obsługiwanie w zakresie kadrowym funkcjonariuszy NoOSG w celu załatwienia spraw personalnych,

- prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy w celu przechowywania dokumentacji.  

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie;
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji lub pracy biurowej;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • samodzielność;
 • rzetelność;
 • umiejętność organizacji pracy;

 

Wymagania pożądane:

 • Znajomość przepisów dot. Straży Granicznej.

 

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów świadczących o kwalifikacjach kandydatów.

 

Dokumenty należy przesłać w terminie od  11.01.2023r. do  27.01.2023r. pod adres:

           

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Kancelaria Jawna

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub złożyć osobiście we wskazanym terminie w kancelarii Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „Oferta pracy”

 

Dodatkowe informacje:

 • wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3543,74 zł. brutto + dodatek za wysługę lat,
 • praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6 %;
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
 • rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
 • Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 • przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry